ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD

ไอจีบา-ทีเอฟ-95-HD
เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

ไอจีบ้า ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD)

แบบติดตั้งบนรถยนต์
คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD)

1. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ใช้น้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง มีกาลังแรงม้าไม่ต่ากว่า36 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ากว่า 45 แรงม้า

2. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีระบบจุดระเบิดแบบหัวเทียน(การสตาร์ทใช้ถ่ายไฟฉาย ขนาด 4 X 1.5 V DC)

3. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อชั่วโมง (สารเคมีชนิดผสมน้ามัน) หรือไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง(สารเคมีชนิดผสมน้า)

4. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) สามารถเปลี่ยนหัวฉีดพ่นได้สะดวกตามลักษณะของการใช้งาน และเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

5. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีระบบตัดน้ายาอัตโนมัติขณะเครื่องดับกรณีฉุกเฉิน

6. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ถังบรรจุสารเคมีต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม ทนต่อการกันกร่อนของสารเคมี หรือตัวทาละลายชนิดอื่นๆ และมีปริมาตรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

7. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม และมีปริมาตรจุน้ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร

8. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีน้าหนักตัวเครื่องเปล่าไม่เกิน 40 กิโลกรัม

9. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีตะแกรงโลหะกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80 % ของความยาวท่อพ่น

10. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) เป็นเครื่องพ่นที่สามารถพ่นได้ทั้งสองระบบ ทั้งระบบ ละอองฝอย และ หมอกควัน

11. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) เป็นเครื่องพ่นที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 และเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เป็นเครื่องดัดแปลง

12. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทนาเข้า
เงื่อนไข
1. มีเครืองมือซ่อมบารุง 1 ชุด
2. มีคู่มือการใช้ การบารุงรักษา ฉบับภาษาไทย