ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD

ไอจีบา-ทีเอฟ-160-HD
เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) 

แบบติดท้ายรถยนต์
คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD)

1. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ใช้น้ามันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง มีกาลังแรงม้าไม่ต่ากว่า 82.5 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ากว่า 112 แรงม้า

2. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีระบบจุดระเบิดใช้แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์

3. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อชั่วโมง (สารเคมีชนิดผสมน้ามัน) หรือไม่น้อยกว่า 80 ลิตรต่อชั่วโมง(สารเคมีชนิดผสมน้า)

4. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) สามารถเปลี่ยนหัวฉีดพ่นได้สะดวกตามลักษณะของการใช้งาน และเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

5. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีระบบตัดน้ายาอัตโนมัติขณะเครื่องดับกรณีฉุกเฉิน

6. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) ถังบรรจุสารเคมีต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม ทนต่อการกันกร่อนของสารเคมี หรือตัวทาละลายชนิดอื่นๆ และมีปริมาตรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

7. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD)  ถังบรรจุน้ามันเชื้อเพลิงต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม และมีปริมาตรจุน้ามันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร

8. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีน้าหนักตัวเครื่องเปล่าไม่เกิน 65 กิโลกรัม

9. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีตะแกรงโลหะกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80 % ของความยาวท่อพ่น

10. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) เป็นเครื่องพ่นที่สามารถพ่นได้ทั้งสองระบบ ทั้งระบบ ละอองฝอย และ หมอกควัน

11. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) เป็นเครื่องพ่นที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 และเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เป็นเครื่องดัดแปลง

12. เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทนาเข้า