เอสไบโอต้า

เอส-ไบโอต้า
น้ำยาพ่นหมอกควัน,น้ำยาพ่นยุง

น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน

เอสไบโอต้า (S-BIOTA)

เอสไบโอต้า (S-BIOTA) ผลิตภัณฑ์สูตรใหม่พิเศษสำหรับกำจัดแมลงโดยเฉพาะที่สามารถออกฤทธิ์ทั้งการฆ่า,น๊อคแมลงอย่างรวดเร็วและต่อต้านการดื้อยาของแมลงด้วนสารออกฤทธิ์ 3 ตัวคือ Deltamethrin,S-bioalletrin และ Piperonyl butoxide โดยใช้กับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) หรือ เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)

ข้อดีของ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสไบโอต้า (S-BIOTA)

มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมแมลงนำโรคไข้เลือดออก,ไข้มาลาเรีย,ไข้สมองอักเสบ,โรคเท้าช้าง เป็นการตัดวงจรการระบาดของโรคและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคระบาดต่างๆดังกล่าว

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ : deltamethrin 0.5% w/v

Piperonyl butoxide 10% w/v

S – bioallethrin 0.75% w/v

แมลงเป้าหมาย : ยุง แมลงวัน แมลงหวี่ ริ้น และแมลงบินชนิดอื่น

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging)ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสไบโอต้า (S-BIOTA) ผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล ในอัตราส่วน 1:79 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ภายนอกอาคารใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสไบโอต้า (S-BIOTA) ผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 1:9 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 14 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV)ภายในอาคารใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสไบโอต้า (S-BIOTA)ผสมกับน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซลในอัตราส่วน 1:9 แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 14 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เป็นพิษ

ปริมาณที่เป็นพิษอย่างรุนแรงเมื่อรับสารทางปาก LD50 (rat) = 9,049.7738 mg/kg